a

Locuri de muncă

05.07.2018
Concurs în data de 17 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție temporar vacantă, în data de 17 iulie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția cheltuieli
Compartimentul transport, liberă inițiativă:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 iulie 2018

25.06.2018
Concurs în data de 24 iulie 2018
Deschide Închide

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

Informaţii concurs
     Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
     Data de sustinere a probei scrise: 24.07.2018, ora 11:00
     In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC
     Data de sustinere a probei suplimentare: 24.07.2018, ora 09:00
     Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
     Stare concurs: Programat
     Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 22 iunie – 11 iulie 2018, inclusiv.
     Concurs afişat la data: 25.06.2018, ora 13:00


Informaţii posturi scoase la concurs

     Şef serviciu
     Descriere post                                 Localizare post
     Clasa: conducere                            DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALBA IULIA
     Tip compartiment: SERVICIU          Localitate: ALBA IULIA, Judeţ: ALBA
     Denumire compartiment: FINANCIAR, ADMINISTRATIV, ACHIZITII PUBLICE                  
     Proba suplimentară IT: Nivel mediu

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
- cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Atribuţiile postului:
- respectă Constituţia României, hotărârile Guvernului României, şi a celorlalte acte legislative din domeniul de activitate;
- întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei de Asistenţă Socială şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Direcţiei economice din cadrul Primăriei Alba Iulia şi Colegiului Director DAS;
- întocmeşte proiectul de hotărâre ce urmează să se prezinte în consiliu local din domeniul său de activitate;
- urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local privind serviciul condus;
- întocmeşte lunar balanţa de verificare şi răspunde de corelarea datelor;
- verifică prin sondaj şi răspunde de situaţiile verificate privind încadrarea în creditele bugetare aprobate atât pe trimestre, cât şi pe total an, a cheltuielilor efectuate pe capitole conforn clasificaţiei bugetare;
- asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul local;
- participă la efectuarea virărilor de credite bugetare şi a rectificărilor bugetare;
- verifică şi raspunde de plăţile de casă a căror documente le-a vizat, de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea efectuării acestora;
- întocmeşte situaţiile financiare lunare şi răspunde de corelarea datelor;
- întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare pentru întreaga activitate a instituţiei;
- verifică prin sondaj şi răspunde de notele contabile verificate întocmite de personalul din cadrul serviciului financiar, administrativ, achiziţii publice;
- verifică zilnic disponibilul din contul de execuţie în vederea efectuării plăţilor şi informează şeful ierarhic superior cu privire la acesta;
- verifică prin sondaj şi răspunde de corectitudinea documentelor întocmite de către personalul de specialitate, în vederea efectuării plăţii salariilor şi a celorlalte plăţi;
- întocmeşte în format electronic, pe surse de finanţare, următoarele formulare privind sistemul naţional de raportare FOREXEBUG:
- balanţa de deschidere;
- cont de execuţie non-trezor;
- balanţa de verificare;
- plăţi restante şi situaţia numărului de posturi;
- situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare;
- situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ( titlul 56 si titlul 58);
- situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 ”Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”;
- situaţia activelor şi datoriilor financiare;
- balanţa deschisă luna 12;
- acţiuni şi alte participaţii deţinute de entităţile publice, în numele statului roman, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine;
- acţiuni şi alte participaţii deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici;
- situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- situaţia activelor fixe corporale;
- situaţia activelor fixe necorporale;
- situaţia stocurilor;
Transmiterea şi semnarea formularelor electronice din sfera raportării situaţiilor financiare în sistemul naţional de raportare- FOREXEBUG- conţinând în mod obligatoriu semnătura electronică cu certificatul digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional care are rolul de semnare şi transmitere;
- îndrumă personalul din subordine în vederea conducerii la zi şi corecte a evidenţei contabile; -
- anunţă directorul executiv în caz de lipsă de gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de pagubă;
- coordonează şi verifică activitatea personalului din subordine;
- urmăreşte arhivarea documentelor financiar contabile conform legislaţiei în vigoare;
- urmăreşte respectarea termenelor stabilite în vederea predării la timp a tuturor situaţiilor financiare solicitate de instituţiile publice în conformitate cu prevederile legale.
ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
- conduce şi coordonează activitatea de pregătire a documentelor necesare desfăşurării achiziţiilor publice de bunuri, de servicii şi lucrări şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării, inclusiv publicitatea specifică (anunţuri de intenţie, participare şi atribuire);
- întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, gruparea produselor, verificarea documentaţiei aferente procedurilor de achiziţie, pentru a respecta prevederile legale;
- asigură studierea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuţie va fi supusă achiziţiei şi a celor pentru achiziţia proiectării investiţiilor publice, anterior organizării acestora, cât este necesar întocmirii documentaţiilor necesare organizării achiziţiei şi susţinerii acestora, anterior lansării, la instituţiile şi/sau organismelor prevăzute de lege, daca este cazul;
- asigură elaborarea strategiei de contractare precum şi notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei .
- asigură Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări bunuri şi servicii;
- asigură organizarea , derularea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări bunuri şi servicii;
- transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne,
- asigură elaborarea contractului de achiziţie publică,- asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
- verifică formalităţile de publicitate (publicarea anunţurilor pe SICAP) şi a termenelor legale;
- verifică întocmirea formalităţilor de comunicare pentru procedurile organizate şi transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
- verifică modul de organizare şi finalizare a procedurilor de achiziţii publice;
- verifică modul de păstrare a dosarelor de achiziţii.
- elaborează documentaţia pentru realizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii cu caracter administrativ, pentru parcul auto şi aferente activităţilor instituţiei;
ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIV
- asigură evidenţa patrimoniului şi a reevaluării acestuia,din domeniului public şi privat al Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia: a activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor;
- realizează activităţile de predare în arhivă, ordonare, inventariere şi selecţionare a documentelor din arhivă conform Legii 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, pentru documentele create de direcţie; eliberează documentele din arhivă;
- asigură funcţionarea sistemului informatic al instituţiei, inclusiv ca programe informatice;
- urmăreşte modul de gestionare al patrimoniului;
- organizează şi controlează efectuarea inventarelor şi a modului de efectuare a pazei bunurilor;
- răspunde pentru rezultatele obţinute, în faţa directorului executiv, al Consiliului local şi a primarului, după caz; informează periodic asupra activităţii realizate;
- răspunde asupra derulării în bune condiţii a tuturor activităţilor, lucrărilor, programelor;
- respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter;
- îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii stabilite de către directorul executiv.

Atribuţii privind CODUL CONTROLULUI INTERN /MANAGERIAL:
a) cunoaşterea şi elaborarea Procedurii operaţionale privind activitatea desfăşurată;
b) analiza periodică a activităţii proprii şi propunerea de acţiuni corective preventive.

ÎN DOMENIUL NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE MUNCII ŞI PSI
- respectă normele de Sănătate şi Securitatea Muncii şi PSI şi participă la instructajele referitoare la Securitatea şi Sănătatea Muncii, pentru a evita producerea de accidente şi/sau îmbolnăvirile profesionale.
1. Pe linie de P.S.I.
- să-şi însuşească şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;
- să utilizeze substanţele/produsele, aparatura şi echipamentele de lucru numai în scopul dat de instrucţiuni şi şefi;
- să comunice imediat şefilor orice situaţie de pericol;
- să participe la acţiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor şi acordarea primului ajutor.
2. Pe linie de SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ fiecare angajat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la acest punct, angajatul are urmatoarele obligatii:
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, produsele cu care intră în contact;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătătii şi securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.


Bibliografie concurs
1.Constituţia României
2.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 82/1991 Legea contabilitaţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
7.OG nr.119/1999 republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
8.Ordinul Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
9.Legea asistenţei sociale nr.292 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu
 15.06.2018
Concurs în data de 6 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 6 iulie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială
Compartiment resurse umane, monitorizare:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Consilier IA - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 6 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 6 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 6 iulie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 6 iulie 2018

15.06.2018
Concurs în data de 9 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 9 iulie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul Bazin Olimpic:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - asistent medical, studii postliceale.

Concursul va consta în probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 iulie 2018

30.05.2018
Examen de promovare grad (FP) în data de 29 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 29 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 29 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând centralizatorul nominal cu rezultatele finale pentru concursul din 29 iunie 2018

30.05.2018
Concurs în data de 13 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, în data de 13 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment Spațiul Expozițional Principia:

- un post funcţie contractuală de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Consilier, gradul II, studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 13 iunie 2018

29.05.2018
Concurs în data de 20 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 20 iunie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Sediul WC, Str. "Mihai Viteazul", nr. 99, statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul zone de agrement și toalete publice:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301, (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 20 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 iunie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 iunie 2018

25.05.2018
Concurs în data de 27 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 27 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul constatare impunere persoane juridice:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 27 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 27 iunie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 27 iunie 2018

23.05.2018
Concurs în data de 26 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 26 iunie 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC, nivel avansat, va avea loc în data de 25 iunie 2018, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală:
 

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 26 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei eliminatorii pentru concursul din 26 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 26 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 26 iunie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 26 iunie 2018

 

Bibliografia

10.04.2018
Concurs în data de 7 mai 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 7 mai 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Sediul WC, Str. "Mihai Viteazul", nr. 99, statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul zone de agrement și toalete publice:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301, (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 mai 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011