a

În atenția agenților economici autorizați ca unități de colectare și valorificare a deșeurilor

23.11.2021


            UAT Municipiul Alba Iulia cu sediul în Calea Moților nr. 5A, Alba Iulia, telefon 0258815367, 0720660833, email: adpp@apulum.ro. anunță valorificarea, în condițiile legislației privind gestionarea deșeurilor, prin operatori economici autorizați să colecteze vehicule scoase din uz (conform Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare), un număr de 15 autovehicule scoase din uz denumite în continuare lot, prin predarea acestora la starea în care se află.

            Cei interesați pot depune oferte în plic închis sigilat la registratura instituției situată în Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia până la data de 10.12.2021 ora 13:00. Pe plic se va menționa ”OFERTĂ DE PREȚ VALORIFICARE VSU – A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 13.12.2021 ORA 10:00”. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere a ofertei nu vor fi luate în considerare și vor fi returnate nedeschise.

            Ofertele depuse trebuie să conțină următoarele informații:

          1. prețul unitar de achiziție (lei / kg. de deșeu auto);

          2. procentul de scăzământ din greutatea totală a fiecărui autovehicul;

          3. asumarea obligațiilor de:

               a. ofertare pentru întregul lot propus pentru valorificare ( Anexa 1);

               b. încărcare, transport, cântărire și tratare a autovehiculelor (condiție obligatorie ce cade în sarcina ofertantului și a cărei contravaloare va fi suportată de acesta);

               c. plată a contravalorii bunurilor cumpărate în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii întocmite de către vânzător;

               d. eliberare a certificatelor de distrugere în termen de 5 zile lucrătoare de la transferul efectiv al dreptului de proprietate.

            Oferta de preț va fi însoțită de copia xerox, certificată pentru conformitate prin semnătura reprezentantului legal, a autorizației de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului cu respectarea prevederilor legale.

            Ofertele de preț care nu îndeplinesc toate cerințele, inclusiv obligația de a oferta întregul lot care face obiectul valorificării, vor fi declarate neconforme și nu vor face obiectul evaluării.

            În urma analizei primare a ofertelor prezentate în termenul stabilit, se pot solicita ofertanțiilor informații suplimentare, necesare derulării procesului de negociere de preț, în cazul în care prețurile ofertate sunt identice.

            Oferta declarată câștigătoare va fi oferta cu prețul cel mai mare calculat ca preț unitar ofertat ajustat cu procentul de scăzământ.

            Ședința de evaluare a ofertelor depuse se va desfășura la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, B-dul Republicii Nr. 26, în data de 13.12.2021, ora 10:00, iar rezultatul evaluării va fi comunicat în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării acesteia.

            Lotul de vehicule din Anexa 1, sunt depozitate în spațiul amenajat pe B-dul Republicii nr. 3 - în incinta curte interioară Bazin Olimpic și poate fi vizionat prin programare telefonică cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.  

 

Anexa 1


tiparire, pdf si email