a

Servicii sociale

SERVICII SOCIALE FURNIZATE PRIN DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALBA IULIA


I. Cantina de ajutor social
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21, telefon 0258/811687

Descriere Cantina de Ajutor Social:

            Cantina de ajutor social Alba Iulia funcționează ca serviciu de zi și a fost înfiinţată în cadrul Direcției de Asistență Socială în baza H.C.L. nr. 234/13.10.1998 modificată prin  HCL nr. 37 din data de 23 februarie 1999 și HCL 122/28.05.2001.

            Scopul serviciului social „Cantina de ajutor Social” este prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost, conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

Serviciul social „Cantina de ajutor Social” funcţionează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

–        Legea asistenței sociale, nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

–        Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

–        Hotărârea  Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Anexa nr. 2;

–        Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa nr. 9.

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin  „Cantina de ajutor Social”  sunt:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevazută la lit.” a”;

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii dezorganizate;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.


II. Centrul pentru Victimele Violenţei Domestice - Birou de consiliere, cu sediul la B-dul Republicii nr.26, telefon 0258/810325.

    Serviciul social ,,Centrul pentru Victimele Violenței Domestice”, este un centru fără personalitate juridică,  cu sediul în municipiul Alba Iulia, Bld Republicii, nr.26, locația adăpostului fiind secretă.
    Serviciul social ”Centrul pentru victimele violenței domestice” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 165/2005  privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială şi este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția de Asistență Socială Alba Iulia.
    Scopul ”Centrului pentru victimele violenței domestice” este asigurarea de supraveghere, găzduire şi consiliere a victimelor violenţei domestice.
    Servicii oferite:
        - găzduire pe perioada determinată;
        - asigurarea hranei;
        - integrare/reintegrare socială prin  următoarele activități/servicii:
        - informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;
        - consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;
        - educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, educaţie parentală;
        - consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;
        - facilitarea accesului la servicii medicale, decontarea contravalorii certificatului medico-legal pentru victimele violenței domestice, suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu asistența medicală a victimelor violenței domestice care nu sunt asigurate medical;
        - suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;
        - alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;
        - informare și consiliere juridică.

    Criteriile de eligibilitate:
         -  existenţa unor agresiuni repetate în mod sistematic asupra beneficiarelor (existenţa certificatului medico-legal sau declaraţii verbale sau scrise de la rude sau cunoscuţi);
    - gravitatea cazului ca urmare aplicării chestionarului gradului de risc prevăzut de Ordinul 2525/2018;
      - lipsa unui spațiu de locuit a victimei violenței domestice, sau în situația în care agresorul nu este evacuat din locuință prin ordin de protecție provizoriu;
      -  starea de sănătate  permite convieţuirea  într-un  colectiv;
    -  dorinţa beneficiarilor de a ieşi din cercul vicios al violenţei domestice şi de a-şi schimba situaţia;
      -  beneficiarul îşi manifestă în scris consimţământul de a fi ocrotit în centru.

    Acte necesare pentru întocmirea dosarului:
–    acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);
–    cererea de admitere semnată de beneficiar, în original;
–    decizia de admitere aprobată/avizată de conducătorul adăpostului/reprezentantul furnizorului, în original;
–    actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflaţi în grija sa în adăpost, în copie;
–    în cazul în care beneficiarul solicită admiterea în regim de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, se completează o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul adăpostului poate face demersuri la autorităţile competente în vederea cunoaşterii situaţiei beneficiarului privind actele de identitate (C.I., paşaport) şi a identificării ultimei adrese de domiciliu;
–    contractul de furnizare de servicii semnat de părţi, în original;
–    fişa de evaluare iniţială la admitere/reevaluare a beneficiarului;
–    planul de intervenţie;
–    acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

    Dosarul de admitere/respingere în Centrul pentru victimele violenței domestice este aprobat prin dispoziția directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS).


III. Centrul de zi pentru persoane vârstnice – Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21, telefon 0258/810565

            Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane vârstnice" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

            Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale- Anexa 6

Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane vârstnice" este înfiinţat  la data de 01.02.2004, urmare a parteneriatului dintre Consiliul Local Alba Iulia, Fundaţia PAEM Alba, Organizaţia Caritas Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în urma finanţării prin programul PHARE 2001 Coeziune economică şi socială, schema de investiţii în servicii sociale şi îşi desfăşoară activitatea pe baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.165/2005  în cadrul/subordinea  Serviciului Public de Asistenţă Socială, redenumit Direcţia de Asistenţă Socială  prin HCL 249/2013.

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru persoane vârstnice" sunt:

a) persoanele vârstnice cu domiciliul/reședința în Alba Iulia şi ale căror nevoi pot fi acoperite prin activităţile derulate/serviciile oferite.

b) În Centrul de zi pentru persoane vârstnice pot fi admise şi  persoane care au împlinit vârsta de 55 ani şi ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate, cu aprobarea directorului Direcţei de Asistenţă Socială.

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Alba Iulia.

 Personalul care furnizează serviciile:

Resursele umane implicate în acordarea serviciilor sociale sunt: 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical, medic şi 1 inspector de specialitate. Centrul foloseşte voluntari şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Conducerea Centrului se află în sarcina Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi a şefului Serviciului programe şi servicii sociale.

            Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru persoane vârstnice" este acordarea de servicii sociale  persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate/serviciile oferite, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Obiectivul fundamental al Centrului de zi pentru persoane vârstnice constă în prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea includerii comunitare a persoanelor vârstnice din Alba Iulia, de dezvoltare a unor atitudini de socializare şi combatere a excluderii sociale, de acordare a unor servicii alternative de îngrijire prin abordarea unui model integrat medico-social de furnizare de servicii şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor vârstnice.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice acordă, în funcţie de nevoile beneficiarului,  următoarelor servicii sociale:

a) Servicii de asistenţă socială

b) Servicii de reabilitare/ reintegrare socială

c) Servicii de asistenţă medicală – Îngrijiri primare de sănătate

d) Servicii de socializare, recreere şi petrecerea timpului liber

PROIECTE IN DERULARE:

1. Proiect: EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SERVICIUL SOCIAL ” CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI” ALBA IULIA

Proiect finantat prin POR 2014-2020 cu o valoare totala de 2646305,66 lei din care contributia Uniunii Europene 2213428 lei.

Obiectiv general: Reabilitarea infrastructurii serviciului social ”Centrul de zi pentru varstnici” Alba Iulia in suprafata de 545 mp, extinderea cu 85,70mp, modernizarea acestuia prin dotarea cu echipamente, instalatii si mobilier adaptate nevoilor persoanelor varstnice din Alba Iulia.

2. Proiect: SENIORI ACTIVI ŞI FERICIŢI PRIN CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  Alba Iulia/ Cod MySMIS 2014+  125398, Contract de finanţare POCU: Nr. POCU/436/4/4/125398

Proiect co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei cu o valoare totala de 754.259,43 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1. Dezvoltarea serviciilor sociale existente destinate persoanelor varstnice vulnerabile furnizate prin Centrul de zi pentru personae varstnice din subordinea DAS Alba Iulia prin dotarea cu echipamente, mobilier, materiale si prin perfectionarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale, respectiv participarea a 7 specialisti la 2 cursuri de perfectionare profesionala si participarea echipei de implementare a proiectului la 1 schimb de experienta cu deplasare la un alt furnizor de servicii sociale destinate persoanelor varstnice.

OS.2.Furnizarea de servicii sociale cu caracter primar (servicii de asistenta sociala) si servicii sociale specializate: servicii medicale, servicii psihologice, servicii de informare si consiliere juridica, kinetoterapie pentru un numar de 165 persoane cu varsta de peste 65 ani din municipiul Alba Iulia, pe o perioada de 30 luni;

OS.3. Facilitarea accesului a cel putin 100 beneficiari CZV Alba Iulia, persoane de peste 65 ani, la servicii de recreere si petrecerea timpului liber, pe o perioada de  30 luni si cresterea participarii varstnicilor la viata comunitatii prin crearea unei retele de voluntari formata din minim 20 persoane varstnice, respectiv prin participarea a cel putin 25 varstnici in Consiliul Seniorilor pe o perioada de 24 luni.

Lista acte necesare pentru înscriere:

• Copie act de identitate (C.I./B.I.)

• Ultimul cupon pensie

• Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)

• Cerere de inscriere.

 

IV.Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Sfânta Maria” - Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 34A, telefon: +40 371/341712,  +40 258 810325; +40 258 811715

 

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII „SFÂNTA MARIA”

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria a fost înființat prin derularea de către Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Direcția de Asistență Socială a unui subproiect în cadrul Proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent” și a fost co-finanţat prin Banca  de Dezvoltare a Consiliului Europei și Ministerul  Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, în prezent fiind finanțat în totalitate din bugetul local.

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria” a fost înfiinţat şi este administrat de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) din subordinea Consiliului Local Alba Iulia, deține licența de funcționare seria LF nr. 0001170 pe o perioadă de 5 ani, de la data de 22.09.2016 la data de 22.09.2021.

Centrul are o capacitate de funcţionare zilnică de 30 copii, cu vârsta între 7-14 ani, proveniți din familii cu probleme psiho-sociale.

Scopul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria” este de a oferi un serviciu social specializat care sprijină şi asistă părinţii sau potenţialii părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familie şi a abandonului şcolar, sprijină copilul atunci când apar probleme în dezvoltarea sa. Misiunea instituției este de a asigura pe timpul zilei activităţi de consiliere psihologică pentru părinţi şi copii, activităţi de asistenţă educaţională, activităţi de dezvoltare a deprinderilor de  viață  independentă, activități  de stimulare a creativității  și a abilităților practice, activităţi  educative, recreative și de socializare În activitatea desfăşurată, centrul promovează principiul calităţii şi a îmbunătăţirii continue a serviciilor furnizate, prin monitorizarea şi evaluarea acestora şi implicarea personalului, beneficiarilor şi al partenerilor în acest proces, precum şi dezvoltarea de noi servicii sociale în funcţie de nevoile identificate.

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii “Sfânta Maria” oferă următoarele servicii:

1. Consiliere psihologică pentru părinţi şi copii

- consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;

- sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, şcoală, grupuri socio-profesionale;

2. Consiliere juridică şi socială pentru părinţi şi copii

3. Sprijin şi instruire parentală

- consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;

4. Informare şi consiliere

- informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor;

5. Asigurarea zilnic a unei porții de hrană pentru copilul care frecventează centrul

- respectiv două mese pe zi, în cuantumul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 (12 lei/ copil);

6. Asistență, sprijin și supravegherea copilului

- activități care urmăresc dezvoltarea creativității ( pictură, dans, teatru, muzică, etc.);

- antrenarea spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive (dans, șah, jocuri și concursuri);

- activități recreative și de socializare (film, teatru, concerte, excursii, etc.);

- organizarea de evenimente (serbarea zilelor de naștere, Crăciun, Paște, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie, Ziua Familiei, începutul/sfârșitul anului școlar,  etc.)

- asigurarea materialelor didactice și a produselor de papetărie necesare desfășurării activităților. 

7. Asistență socială

- evaluarea nevoilor copil/părinte;

- întocmirea planului personalizat de consiliere în vederea integrării sociale;

- monitorizare, mediere, etc.

           

Informații despre activitățile desfășurate se pot obține accesând pagina de Facebook https://www.facebook.com/ccs.sf.maria/.

            Relații suplimentare despre înscriere se pot obține la telefon 0371341712 sau pe e-mail ccs_sfmaria@apulum.ro.

ȘEF CENTRU

ANA-MARIA BLEANȚ

Acest document în format PDF, îl găsiți aici !!!

Criterii selectie admitere centru

Acte necesare

 


V. „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA” – Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.60, judeţul Alba, tel: 0258834315, fax 0258834316, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro

 

Serviciul social „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 373/1997, ca instituţie publică de asistenţă socială cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În baza art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia a trecut în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, fiind preluat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 5 din 30 ianuarie 2004.

 

În prezent Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia are statut de instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, iar îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate necesare pentru buna funcționare a căminului se asigură de către furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al muncipiului Alba Iulia, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000037, deţine Licenţa de funcţionare definitivă seria LF nr. 0001169, cod fiscal 9778945, sediul în municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.60, judeţul Alba, tel: 0258834315, fax 0258834316, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro.

 

Scopul serviciului social „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA” este îngrijirea şi asistenţa socială în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia, care necesită acest tip de servicii, prin asigurarea de condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.

 

Serviciul se adresează persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, care se găsesc într-una dintre următoarele situaţii:

a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

Misiunea Căminului pentru persoane vârstnice este creşterea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia din Alba Iulia, asigurarea unui trai normal zi de zi pentru seniorii municipiului, sprijinul în menţinerea autonomiei şi independenţei personale, precum şi asigurarea posibilităţii de afirmare proprie a vârstnicilor.

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia urmăreşte promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor varstnice, în vederea dezvoltării fiecărui membru al societatii într-un mediu securizat din punct de vedere social.