a

Servicii sociale

SERVICII SOCIALE FURNIZATE PRIN DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALBA IULIA


I. Cantina de ajutor social
Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21, telefon 0258/811687

Cantina de Ajutor Social este instituţie de asistenţă socială infiinţată prin HCL 37/23.02.1999 care prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social. Pentru venituri mai mari de 142 lei/membru de familie (nivel venit net lunar pentru o persoană singură luată în calcul la stabilirea ajutorului social), contravaloarea porţiei de hrană se achită în procent de 30% din venitul realizat, fără a depăşi 12 lei contravaloarea portiei/zi.
Conform HCL 100/2017, persoanele care au implinit vârsta de 60 de ani și au un venit de până la 520 lei inclusiv, primesc porții de hrană gratuit.
Capacitatea cantinei de ajutor social este de 100 porţii.
Categoriile de persoane beneficiare sunt:

- copii, aflaţi în întreţinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar este sub nivelul net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-  tineri care urmează cursuri de zi la instituţii de învăţământ, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- pensionari şi persoane care au împlinit vârsta de pensionare, nu au susţinatori legali, sunt lipsiţi de venituri;

- invalizi şi bolnavi cronici;

- persoane care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate conform legii şi al căror venit este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

- orice persoana care temporar nu realizează venituri.


II. Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenţei în Familie - Birou de consiliere, cu sediul la B-dul Republicii nr.26, telefon 0258/810325 .

Centrul a fost înfiinţat în anul 2005 în subordinea DAS , ca urmare a a prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare prin care se asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în familie. Centrul desfăşoară activităţi prin intermediul următoarelor componente:
Biroul de consiliere oferă consiliere de specialitate (socială, juridică, psihologică) femeilor victime ale violenţei în familie. Activitatea biroului de consiliere permite o selecţie a femeilor care vor intra ulterior în Adăpost.
În cadrul Biroului de consiliere, specialiştii Direcţiei de Asistenţă Socială- asistent social, jurist, psiholog - oferă suport imediat, pentru depăşirea situaţiei de criză şi pe temen lung, pentru a sprijini femeile asistate să-şi dezvolte abilităţile necesare unei vieţi lipsite de violenţă.
Pentru beneficiarele Centrului, cu venituri reduse, se decontează contravaloarea certificatului medico-legal.
Adăpost Temporar, care asigură protecţia victimelor violenţei în familie în situaţii de urgenţă, prin găzduirea şi oferirea de hrană acestora pe o perioadă determinată, cuprinsă între 7 şi 60 de zile. Adăpostul are o capacitate de 6 locuri, 2 camere mobilate şi utilate cu tot necesarul. Adăpostul constituie un loc de refugiu în care femeile se pot simţi în siguranţă. În cadrul adăpostului se asigură servicii de consiliere victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiilor de criză.


III. Centrul de zi pentru persoane vârstnice – Alba Iulia, strada Libertăţii, nr. 21, telefon 0258/810565

Centrul de zi pentru vârstnici a fost înfiinţat la data de 01.02.2004, printr-o finanţare PHARE, în baza parteneriatului dintre Consiliul Local Alba Iulia, Fundaţia PAEM Alba, Asociaţia Caritas Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.
Obiectul de activitate al Centrului de zi pentru vârstnici este reinserţia socială a persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia şi prevenirea marginalizării sociale a acestora.
Centrul de zi pentru vârstnici oferă servicii sociale prin intermediul specialiştilor: asistent social, psiholog, jurist, asistent medical şi inspector de specialitate, îndeplinind în principal următoarele atribuţii:

- identificarea nevoilor în materie de reinserţie şi prevenţie socială;

- evaluarea nevoilor sociale ale beneficiarilor direcţi ai Centrului şi ale anturajului acestora;

- informarea vârstnicului asupra alternativelor de asistenţă socială corespunzătoare nevoilor sale;

-  asistarea activităţilor specifice de includere socială, terapie ocupaţională şi de recreere;

- oferirea de servicii de specialitate (consiliere juridică, socială, psihologică,);

- acordarea consultaţiilor medicale pentru persoanele vârstnice şi în baza consultaţiei, diagnosticarea fiecărui caz;

- mediatizarea activităţilor.

De-a lungul timpului s-a urmărit diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor, fapt realizat şi confirmat de evoluţia numărului beneficiarilor în fiecare an. Astfel dacă în anul 2004 au fost asistaţi 383 de vârstnici, numărul acestora a crescut în 2015 la 1220 beneficiari.
Centrul de zi pentru vârstnici oferă servicii sociale de consiliere (socială, psihologică, juridică, medicală, emoţională), servicii de terapie ocupaţională, servicii de reintegrare socială, servicii de recreere şi petrecerea timpului liber şi servicii de îngrijire medicală.

 

IV.Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Sfânta Maria” - Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 34A, telefon: +40 371/341712,  +40 258 810325; +40 258 811715

Serviciul social „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Sfânta Maria” Alba Iulia”, cod serviciu social 8899CZ-F-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) din subordinea Consiliului Local Alba Iulia, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 000037, deţine Licenţă de funcţionare definitivă/provizorie (în curs de licenţiere), fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 34 A, judeţul Alba.

Scopul serviciului social „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Sfânta Maria” Alba Iulia” este de a oferi un serviciu social specializat care sprijină şi asistă părinţii sau potenţialii părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia şi a abandonului şcolar, sprijină copilul atunci când apar probleme în dezvoltarea acestuia şi a cărui misiune este de a asigura pe timpul zilei activităţi de consiliere psihologică pentru părinţi şi copii. În activitatea desfăşurată va promova principiul calităţii şi a îmbunătăţirii continue a serviciilor furnizate, prin monitorizarea şi evaluarea acestora şi implicarea personalului, beneficiarilor şi al partenerilor în acest proces precum şi dezvoltarea de noi servicii sociale în funcţie de nevoile identificate.

Activităţile se vor focaliza pe:

- consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;

- informarea părinţilor în vederea acoperirii nevoilor copiilor;

- consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;

- sprijinirea şi consilierea copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.

Centrul are o capacitate de funcţionare zilnică de 30 copii, cu vârsta 7-14 ani.

Domeniile de activitate ale Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Sfânta Maria” sunt:

■ Consiliere psihologică pentru părinţi şi copii

■ Consiliere juridică şi socială pentru părinţi şi copii

■ Sprijin şi instruire parentală

■ Informare şi consiliere

■ Evaluarea activităţilor centrului

■ Identificarea altor surse de finanţare

■ Mediatizarea activităţilor.

 

Criterii selectie admitere centru

Acte necesare

 


V. „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA” – Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.60, judeţul Alba, tel: 0258834315, fax 0258834316, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro

 

Serviciul social „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 373/1997, ca instituţie publică de asistenţă socială cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În baza art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia a trecut în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, fiind preluat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 5 din 30 ianuarie 2004.

 

În prezent Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia are statut de instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, iar îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate necesare pentru buna funcționare a căminului se asigură de către furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al muncipiului Alba Iulia, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000037, deţine Licenţa de funcţionare definitivă seria LF nr. 0001169, cod fiscal 9778945, sediul în municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.60, judeţul Alba, tel: 0258834315, fax 0258834316, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro.

 

Scopul serviciului social „CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA” este îngrijirea şi asistenţa socială în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia, care necesită acest tip de servicii, prin asigurarea de condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.

 

Serviciul se adresează persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, care se găsesc într-una dintre următoarele situaţii:

a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

Misiunea Căminului pentru persoane vârstnice este creşterea calităţii vieţii persoanelor de vârsta a treia din Alba Iulia, asigurarea unui trai normal zi de zi pentru seniorii municipiului, sprijinul în menţinerea autonomiei şi independenţei personale, precum şi asigurarea posibilităţii de afirmare proprie a vârstnicilor.

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia urmăreşte promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor varstnice, în vederea dezvoltării fiecărui membru al societatii într-un mediu securizat din punct de vedere social.