a

Furnizori servicii funerare

Lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi

 

SC PROMETEU SRL, municipiul Alba Iulia, Bd. Încoronării, nr. 19

SC REÎNTREGIREA SRL municipiul Alba Iulia, Bd. Încoronării, nr. 17A

 

Lista documentelor necesare pentru eliberarea avizului Consiliului Local al municipiului Alba Iulia pentru prestarea serviciilor funerare

 

Conform art.9 din HGR nr. 741/2016, în vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină:

a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

În conformitate cu predeile HGR nr. 741/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare :

”ART. 7

(1) Prestatorii de servicii funerare vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor din anexa nr. 1.

....

(5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu prezentele norme.

(6) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de acestea, în conformitate cu prezentele norme.”