a

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2014

17.04.2014


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia.


1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:
 educație
 promovare turistică
4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.
5. Obiective specifice ale programului:

1. Dezvoltarea formelor de educație în Municipiul Alba Iulia,
2. Promovarea turistică a Municipiului Alba Iulia.
6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 500 000 RON, din care pentru :
 educație – 350 000 lei,
 promovarea turistică – 150 000 lei.
7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2014
8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;
9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2014, aprobat prin HCL nr 35 din 28 februarie 2014.
10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura accesand link-urile de mai jos.
11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.
12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, pâna în data de 20 mai 2014, ora 16.00.
13. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor finanţate din bugetul local, constituită prin dispoziţia primarului municipiului Alba Iulia 393/2014, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
14. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractului de finanţare nerambursabilă.
15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 69/15.04.2014.

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile: (fisiere Word)
Anexa 1 - Formular cerere de finantare
Anexa 2 - Declaratie solicitant
Anexa 3 - Bugetul de venituri si cheltuieli
Anexa 4 - Formular pentru raportari intermediare si finale
Anexa 5 - Declaratie de impartialitate a beneficiarului
Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile
Anexa 7 - CV european