a

Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia

06.06.2023


ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educație, cultură, sport și social în Municipiul Alba Iulia

Sesiunea a II-a

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educație
 • Cultură
 • Sport
 • Social

 

 

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfășura activități cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieții comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activității sportive pe plan local
 4. Creșterea accesului la servicii sociale

 

 

 

 

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului sesiunea a II-a este : 371.694,92 lei, din care pentru :

 

 • Educație                  -     22.332,00 lei
 • Cultură                     -  294.148,92 lei
 • Sport                        -    37.214,00 lei.
 • Social                         -  18.000,00 lei

 

 

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2023

 

8. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentația de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 03 iulie 2023, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 06.07.2023 – 17.07.2023.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 101/31.05.2023.


Anunț de participare (format PDF)

Regulament

Anexa_1_-_Formular_cerere_de_finantare.doc

Anexa_2_-_Declaratie_solicitant.doc

Anexa_3_-_Bugetul_de_venituri_si_cheltuieli.doc

Anexa_4_-_Formular_pentru_raportari_intermediare_si_finale.doc

Anexa_5_-_Declaratie_de_impartialitate_a_beneficiarului.doc

Anexa_6_-_Categorii_de_cheltuieli_eligibile_si_neeligibile.doc

Anexa_7_-_CV_european.doc

Anexa_8_-_Declaratie_de_impartialitate_comisia_evaluare.doc

Anexa_9_-_Model_contract_de_finantare.doc