a

Notă de informare privind prelucrarea datelor prin mijloace de supraveghere video

 

NOTĂ DE INFORMARE[1]

privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

prin mijloace de supraveghere video statice și portabile (BodyCam)

 

 

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT

Unitatea Administrativ-Teritorială Alba Iulia, în calitate de operator, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, jud. Alba, telefon: 0258/819462, fax:0258/812545, e-mail: office@apulum.ro, CUI 4562923, prin reprezentant legal: Viceprimar cu atribuții de Primar – Paul Voicu și Responsabil cu protecția datelor (DPO) - Cantimir Ioan, telefon 0720/660279, e-mail: dpo@apulum.ro, prin prezenta, vă fac cunoscute următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace de supraveghere video:

 

SCOPUL PRELUCRĂRII:

Camerele video aparținând U.A.T. Alba Iulia, colectează după caz, imagine sau imagine și voce, în scopul realizării unor interese legitime urmărite de operator, precum:

 1. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor;
 2. supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării regulilor de circulație rutieră;
 3. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a bunurilor și a valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora;
 4. realizarea altor interese legitime ale operatorului.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII:

U.A.T. Alba Iulia, în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace de supraveghere audio/video, în conformitate cu:

DREPTUL UNIUNII:

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR);
 • DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles;
 • Ghiduri adoptate de Grupul de Lucru art. 29 cu privire la Regulamentul General privind Protecţia Datelor și aprobate de Comitetul European pentru Protecția Datelor.

DREPTUL INTERN:

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală;
 • Legea nr.155/2010 legea poliţiei locale;
 • Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Decizii ale președintelui ANSPDCP:

 • Decizia nr.133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor;
 • Decizia nr.128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR.

 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

Imaginile stocate, pot fi dezvăluite în baza unei cereri scrise, aprobate de către Primar, doar următoarelor categorii de destinatari:

 1. instanțe de judecată;
 2. instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 3. comisiei de disciplină (doar în cazul anchetelor disciplinare).

 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE UN DESTINATAR DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Operatorul, nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.

 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate pentru perioada de maxim 30 de zile. Această durată poate fi prelungită, numai pentru îndeplinirea unor obligații legale.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (conf. GDPR)

 1. Dreptul la informare (art.12-13);
 2. Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 3. Dreptul la rectificare (art.16);
 4. Dreptul la ștergerea datelor (art.17);
 5. Dreptul la restricționare (art.18);
 6. Dreptul de a fi notificat atunci când datele au fost rectificate, șterse sau restricționate (art.19);
 7. Dreptul la portabilitate (art.20);
 8. Dreptul la opoziție (art.21);
 9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22);
 10. Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (art.77);
 11. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva ANSPDCP (art.78);
 12. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului (art.79);
 13. Dreptul la despăgubiri (art.82);

Drepturile dumneavoastră, privind prelucrarea datelor de către U.A.T. Alba Iulia, le puteți exercita printr-o cerere adresată Responsabilului cu protecția datelor (DPO).

 

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE

Toate drepturile dumneavoastră, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteți exercita printr-o plângere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):

 • Sediu: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, CP 010336
 • e-mail la anspdcp@dataprotection.ro
 • telefon/fax: +40.318.059.211/ +40.318.059.602

 

 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal, sunt prelucrate în temeiul art.6, alin.(1) din GDPR, în următoarele scopuri:

 1. pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 2. pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 3. pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

În acest context, prelucrarea datelor dumneavoastră prin mijloace de supraveghere video se face în mod transparent și permanent, după cum urmează:

 1. în cazul sistemelor de supraveghere video statice, informarea primară a persoanelor vizate, se realizează într-un loc vizibil, prin intermediul unor indicatoare pictogramă sugestive;
 2. în cazul body cam-urilor, informarea primară a persoanelor vizate, se face verbal de către polițiștii locali;

 

EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Operatorul U.A.T. Alba Iulia, poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice, în scopul îndeplinirii unor sarcini care servesc operatorului sau interesului persoanelor vizate.

 

 

 

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Cantimir Ioan

 

[1] Document întocmit în conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.Print Friendly and PDF